p.2foto1

Zour Pak

Premye zour la-semenn, Zezi fek mor ;

gramatin, ankor fer nwar, Mari-Madelenn al kot kavo.

Li nepli trouv ros ki ti pe blok lantre kavo ;

li galoupe, li al rod Simon-Pyer ek lot disip,

samem disip ki Zezi ti byen kontan-la, li dir-zot :

«Zot finn tir le-Segner dan so kavo, nou pa kone kot zot finn met-li.»

Lerla, avek lot disip-la, Pyer al kot kavo.

Tou-le-de galoup ansam, me lot disip-la galoup pli vit ki Pyer,

limem ariv premye kot kavo.

Li get an-dan, li trouve ki dra mortyer finn res-la ; me li pa rant dan kavo.

Simon-Pyer ti pe swiv ; li arive li ousi.

Li rant dan kavo, li get dra mortyer ki ti la ;

sifon ki ti kouver latet finn pliye,

li napa ansam ek dra mortyer, li dan enn lot plas.

Lerla lot disip-la rantre, limem ki finn ariv premye kot kavo.

Li trouve, e li krwar.

Se vre, ziska sa zour-la, bann disip pa ti ankor konpran ki, dapre Labib,

Zezi ti bizin resisite parmi bann mor.

Anou aplodi Parol Bondye :

Louanz pou Twa, Segner Zezi !

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(20, 1-9)

retour aller