Ekoute seki profet Izai finn ekrir (50, 4-7)

Bondye, mo Segner, finn donn-mwa langaz enn dimoun ki aksepte aprann,

pou ki mo kapav konsol seki nepli kapav tini.

La Parol lev-mwa sak matin, sak matin li lev-mwa pou ki mo ekoute

parey kouma seki aksepte aprann.

Le-Segner Bondye finn ouver mo zorey,

e mwa, mo pa'nn revolte, mo pa'nn al kasyet.

Mo'nn prezant mo ledo ar bann ki ti bat-mwa,

mo lazou ar bann ki tipe ras mo labarb.

Mo pa'nn protez mo figir kont bann move tretman ek bann lakras.

Le-Segner Bondye finn aport-mwa sekour :

lakoz samem, move tretman pa'nn afekte-mwa ;

mo'nn fer mo figir vinn dir, kouma ros : mo kone mo pa pou gagn onte.

Samem parol ki le-Segner pe dir

Nou dir : «Gramersi, Bondye»

Psom 22/21

® Tomem liberasyon, Segner, To nou lavi.

(Melodi : «Tu es le Dieu fidèle éternellement»)

Mo Bondye,

kifer to'nn abandonn-mwa ?

Bann ki trouv-mwa, zot boufonn-mwa, zot rikane :

«Li ti pe kont lor le-Segner :

Les-li vinn delivre-li !

Les-li vinn sov-li,

si vremem li kontan-li !» ®

Enn latroup lisyen pe kwins-mwa,

enn bann voryin pe antour-mwa ;

Zot pe fer trou dan mo lame, dan mo lipye, mo kapav kont tou mo lezo. ®

Zot pe partaz mo linz ant zot,

zot pe zwe tonbola ar mo palto.

Twa, Segner, pa res lwin-lwin,

mo lafors, degaze vinn ed-mwa. ®

To'nn reponn-mwa !

Mo proklam to non devan mo bann frer ;

mo loue-twa dan gran lasanble :

Zot tou ki ador-li, dir laglwar le-Segner.®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir pou bann dimoun

ki abit lavil Filip (2, 6-11)

Mo bann frer, mo bann ser,

Malgre ki li ti mem kalite ki Bondye,

le-Krist Zezi pa finn mazine

ki bizin lager pou sa egalite-la.

Okontrer, li finn abandonn tou seki li ti ena, li finn pran kondisyon esklav.

Kouma ninport ki dimoun,

li finn aksepte viv dan limilite,

li finn obeir ziska ki li al mor,

enn lamor lor lakrwa.

Lakoz samem Bondye

finn met-li pli ot ki tou ;

Li finn donn-li enn

Non ki depas tou lezot non ;

Sa manyer-la, letan tann Non Zezi,

dan lesyel, lor later, anba later,

tou vivan tom azenou,

tou lalang dir for-for :

Zezi Krist mem le-Segner,

pou laglwar Bondye Papa.

Samem parol ki le-Segner pe dir

Nou dir : «Gramersi, Bondye»

Laglwar, lalouanz pou twa, Segner Zezi

Pou nou, le-Krist finn vinn obeisan,

ziska lamor, lamor lor enn lakrwa ;

Ala kifer Bondye finn lev li pli ot ki tou,

li'nn donn-li Non ki pli ot ki tou lezot non.

Lakey enn le rwa

par Jocelyn Patient


Dimans ramo mark louvertir la semenn sint. Semenn bien importan pou nou la foi kretyen. Zezi gagn lakey enn le rwa dan enn lambyans extraordiner. An mem tan sa oule dir boukou kitsoz. Tou lelon levanzil, Zézi ti impoz enn certenn diskresion, li pa ti rod suksé fasil. So la vie ti rampli avek dibyen li ti fer, sak fwa li deman dimoun res trankil pa dir narnyen. Zame linn revandik legalite avek Bon Die mem si li ti akompli bann sygn ki Bon Dié tousel ti kapav fer par examp : Resisit enn mor.

Letan li rant dan Zérisalem enn dernye fwa, li aksepte tou sa
trionf la séki dan li mem li resenti ki la fin pe aprose pou li, ler pe arrive pou li fer volonté Bondie ki li appel 'Papa'

Enn lot paz pe tourne dan so lavi. Diskresyon fini, nou kapav panse se pou donn so bann disip kouraz devan seki pou arive.

Tou dimounn aplodi, koup brans zet lor simin, zanfan krie, Zezi dir si zot pa krie ross pou krie. Ki ti pou dir ki tou sa enn kou pou sanze kouma nou dir boul viré.

Zis apre, Zezi pou rant dan enn solitide, enn par enn tou dimounn pou larg li. Tou sa la foule ki ti pé applodi ènn ler pou kryé «crisifié li» detrwa fwa Zezi ti fini mett nou en gard, sin Zen dir dan so levanzil a propo Zézi ; «Li byen kone ki ena dan lom.» ki manyer zot koup de kote. Me pou Zezi so konfyans touzour dan BonDié so papa lin dir : «Mo ti guett le Senyer san relass.» Se so konfyans dan BonDie kinn touzour akonpaygn li dan tou so bann leprev. Kan nou pran nou Ramo dan nou lame li koma enn zarm pou la pe. Dimans Ramo fine dédyé a la zeness. Tou zeness bizin gete coma konstryr la pe ek la zistis dan le mond.

Line
retour