p.2foto1

Dimans Ramo C

Zezi ti pe mars divan so disip pou al Zerizalem.

Letan zot koste ar Betfaze ek Betani,

pre kot Mon dez-Olivye, li anvoy de disip, li dir :

«Al dan vilaz ki an fas ; letan zot rantre,

zot pou trouv enn ti bourik ki'nn atase ;

zame personn pankor servi-li ; larg-li, amenn-li.

Si kikenn demann-zot : 'Kifer zot pe larg-li ?' ,

zot ava dir : 'Se parski le-Segner bizin-li.'»

Bann-la ale, zot trouv sa kouma li'nn dir.

Letan zot pe larg ti bourik-la, so propriyeter dir-zot :

«Kifer zot pe larg sa ti bourik-la ?»

Zot dir : «Se parski le-Segner bizin-li.»

Donk, zot amenn-li kot Zezi ; zot zet zot palto lor ti bourik-la, zot fer Zezi asiz lor li.

Kouma li pe vini, bann dimoun tal zot palto lor sime.

Zezi ti deza pre kot Mon dez-Olivye ; dan lazwa, bann disip, ki byen boukou,

koumans loue Bondye for-for, pou tou bann mirak ki zot inn trouve.

Zot dir : «Benediksyon pou seki pe vini, lerwa, onon le-Segner !

Lape dan lesyel, laglwar lao, pli lao dan lesyel !»

Detrwa Farizyen ti dan lafoul ; zot dir : «Profeser, koriz to bann disip.»

Me li, li reponn : «Mo dir-zot sa, si zot, zot res trankil, bann ros pou kriye.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou Twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(19, 28-40)

retour aller