p.2foto1

5e Dimans Karem C

Zezi al lor Mon dez-Olivye.

Me, kouma gramatin arive, li re-al dan Tanp,

lepep antye vinn kot li ; li asize, li ansegn-zot.

Bann profeser larelizyon ek bann Farizyen

amenn-li enn fam ; zot finn atrap-li an flagran deli, li ti pe komet adilter.

Zot plas-li omilye, zot dir ar Zezi :

«Profeser, sa fam-la, finn trouv-li an flagran deli, li ti pe komet adilter. Dan lalwa, Moiz finn donn-nou lord touy sa kalite fam-la ar kout ros. Abe twa, ki to dir ?»

Zot ti pe dir-sa pou teste-li, pou zot kapav akiz-li.

Zezi finn bese ; ek so ledwa, li koumans ekrir lor later.

Bann-la persiste, zot kestyonn-li ; li redres so ledo, li dir-zot :

«Seki pena pese, parmi zot, les-li anvoy premye ros !»

Ankor enn fwa, li bese, li ekrir lor later.

Letan zot tann-sa, bann-la ale, enn par enn ­ bann pli vye al an premye !

Zezi res la, tousel ; fam-la touzour la, omilye.

Zezi redres ledo, li dir-li : «Fam, kot zot ? Personn pa finn kondann-twa ?»

Li dir : «Personn, Segner.»

Lerla Zezi dir : «Mo ousi, mo pa kondann-twa.

Ale, dorenavan, pa fer pese.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(8, 1-11)

retour aller