p.2foto1

4e Dimans Karem C

Bann ki travay Innkom tax ek bann peser koste ar Zezi pou ekout-li. Bann Farizyen ek spesyalis larelizyon grogne : «Li akeyir bann peser, li pran so repa ar zot !» Lerla Zezi dir-zot sa parabol-la : «Enn dimoun ti ena de garson. Pli zenn-la dir ar so papa : 'Papa, donn-mwa leritaz ki mo pou gagne.' Papa-la partaz so dibyen ar zot. Apre de-trwa zour, letan li'nn ramas tou seki li ena,zpli zenn garson-la al dan enn pei byen lwin ; laba, li gaspiy so dibyen dan enn lavi dezord. Letan li'nn depans tou, enn lafaminn vinn dan sa pei-la, li koumans santi seki vedir pena narye.

Li al travay kot enn abitan landrwa ; li anvoy-li dan so karo kouma gardyen koson. Li ti a anvi mem manz seki bann koson pe manze, me personn pa donn-li sa. Li reflesi, li dir : 'Tou sa kantite zouvriye akot mo papa-la, zot ena dipin ziska pa bizin ; mwa, mo pe mor-de-fin isi ! Mo pou leve, mo pou al kot mo papa, pou dir-li : "Papa, mo'nn fer fos ar lesyel e ar twa.

Mo pa merite apel-mwa to garson, tret-mwa koumadir enn to bann zouvriye."'

Lerla, li leve, li al kot so papa. Li ankor lwin, so papa trouv-li, li santi la pitye pou li, li galoupe, li sot dan so likou, li anbras-li. Lerla garson-la dir-li : 'Papa, mo'nn fer fos ar lesyel e ar twa, mo nepli merite apel-mwa to garson...' Me papa-la dir ar so serviter : 'Degaze, amenn pli zoli linz pou met lor li, met enn bag dan so ledwa, soulye dan so lipye. Amenn ti bef ki'nn angrese, touy-li, anou manze, anou fer fet. Parski mo garson ki ti'nn mor, li'nn retrouv lavi, li ti perdi, finn retrouv-li !' Ala zot koumans fer fet.

Gran garson ti dan karo. Li retourne, li ariv pre kot lakaz, li tann lamizik ek danse. Li apel enn serviter, li sey kone seki pe arive. Serviter dir-li : 'To frer finn arive, to papa finn touy ti bef ki'nn angrese, parski li'nn retrouv-li sin-e-sof.' Lerla gran garson pik enn koler, li pa le rantre. So papa sorti pou sipliy-li. Me li dir : 'Tou sa letan-la, mo pe travay pou twa, zame mo pa'nn dezobeir enn sel lord. Twa, zame to'nn donn-mwa enn ti kabri, pou mo fer fet avek mo bann kamarad. Ala to garson-la revinn isi, apre ki li'nn manz to dibyen avek bann prostitye, to fer touy ti bef ki'nn angrese pou li !' So papa dir-li : 'Twa, mo zanfan, to touzour avek mwa, tou seki pou mwa, pou twa. Me ti bizin fer fet, kontan, parski to frer-la ti mor, li'nn retrouv lavi ; li ti'nn perdi, finn retrouv-li !'»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(15, 1-3. 11-32)

retour aller