p.2foto1

3e Dimans Karem C

Enn zour, bann dimoun vinn rakont ar Zezi

seki'nn ariv bann Galilein, ki manyer Pilat finn melanz

zot disan avek disan zanimo ki zot ti pe sakrifye.

Zezi dir-zot : «Eski zot krwar ki, lakoz sa, sa bann Galilein-la

ti bann pli fay peser ki tou lezot Galilein?»

Ouswa sa dizwit dimoun ki latour Siloe finn touye letan li kraze,

eski zot krwar ki zot det ti pli gran

ki det tou bann dimoun ki abit Zerizalem ? Non, mo dir-zot :

me, si zot pa sanz zot leker, zot pou mor, parey.»

Li dir ankor enn parabol : «Enn dimoun ti ena enn pye-fig

ki'nn plante dan so karo rezin.

Li vinn sers bann frwi, li pa trouve.

Li dir ar zardinye : 'Sa fer trwaz-an ki mo pe vini,

pou sers frwi lor sa pye-fig-la, e mo napa trouve.

Koup-li. Kifer li bizin fini later-la pou narye ?'

Lot-la dir-li : 'Segner, les-li ankor sa lane-la,

mo gagn letan fouye toutotour, pouki mo met inpe langre.

Kitfwa lerla, li pou donn bann frwi pli tar... Sinon, to ava koup-li.'»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(13, 1-9)

retour aller