Tande seki profet Isaïe finn ekrir (60, 1-6)

Diboute, Jérusalem ! Alim to lalimier :

Oui, to lalimier pe vini, lagloir Bondie pe briye lor toi.

Gete : marenoir kouver later, brouyar lor bann pep ;

Bondie pe briye lor toi, so lagloir lor toi.

Bann nasion pou marse dan direksion to lalimier,

Bann leroi pou al akot to klarte.

Ouver to lizie, get kat kote : Zot tou finn koste, zot pe arive ;

To bann garson sorti loin ; to bann tifi akonpagne.

Lerla, to pou trouve, lazoi pou vinn lor to figir,

To leker pou gonfle ar lemosion.

Trezor ki sorti dan tout sort pei pou vinn kot toi,

Avek la rises bann pep.

Pou ena anbouteyaz, sitan samo pou vini,

Depi Madiane ek Epha.

Tou bann abitan Saba pou vini,

Zot pou aport lor, lansan, zot pou kriy la louanz pour Bondie.

Samem parol ki le Segner pe dir !

Nou dir "Gramersi Bondie"

Psom

® Parmi tou bann nasion, Segner, pou anons to liberasion

Bondie, donn to pouvoir pou leroi, donn to lazistis pou garson leroi.

Pouki li gouvern to lepep avec lazistis, pou fer droi bann malere respekte.®

Dan sa lepokla, la zistis pou ouver kouma enn fler,

Grangran lape ziska lafin letan !

Limem pli gran, depi enn

lakot ziska lot lakot,

Depi kot larivier koumanse ziska kot later fini. ®

Bann leroi Tarsis ek bann zil pou aport zot kado,

Bann leroi Saba ek Seba pou prezant zot lofrand.

Tou bann leroi pou anbras later divan li,

Tou bann nasion pou vinn so serviter. ®

Li pou donn sekour pou ti dimounn ki apele,

pou malere ki pena proteksion.

Li pou protez bann ki setif, bann ti dimounn, Li pou sov zot lavi. ®

Tande seki sin Paul finn ekrir bann Ephésiens

(3, 2-3a, 5-6)

Mo bann frer, mo bann ser,

Zot finn konpran ki sa la gras la ki Bondie finn donn moi pou zot :

Li finn fer moi konn mister le Christ par enn revelasion.

Sa mister la, li pa finn donn so konesans pou ban dimounn avan ;

Par Lespri, Li finn fer revelasion asterla pou so bann sin,

bann Apot ek bann profet.

Sa mister la, li dir nou ki bann payin gagn droi mem leritaz,

mem lekor, mem promes, dan le Christ Jésus, kan zot anons l'Evanzil.

Samem parol ki le Segner pe dir !

Nou dir "Gramersi Bondie"

Alelouya

Nou finn trouv so zetoil leve, Nou finn vini pou ador le Segner

ZEZI KRI SOVER LIMANITE RAMPLI TOU LINIVER EK LAGLOIR BONDIE!

par Lélio Prudence


Line

Bann maz finn met zot en rout. Zot finn suiv zetoil Bondie, finn arriv dan Zerizalem, finn rant dan so lakaz, finn ador Zezi e offer li bann presan. Dan enn mem mouvman anou met nou en rout pou zwen Zezi nou sover, pou nou offer li seki nou enan de meiller.

Dan lane 2007, ou ek mwa nou attan pou viv boukou levenman. Bann zanfan ek etidian pe pran sime lekol. Boukou grandimoun pe pran travail apre fet noel ek lane. Enan oussi ki pe all ayer dan l'Angleter, Australie, l'Irlande, Lafrans pou all travail oubien etidier. Mwa mo pe all en mission Madagascar. Sakenn nou enan nou rev ek nou proze. Nou gran dezir se reissi nou lavi. Ou ek mwa nou pa kone ki pe attan nou lor contour (tournan).

Li bon ki nou poz nou mem kestyon: "Kot sa lerwa ki fek ne la ete" Sa li enn kestyon ki bien neceser parski sa zanfan la li li finn vini pou tou dimoun. Li vinn komble bann desir profon ki nou enan, sakenn. Sak zour nou invite rod Bondie, pa decouraze, rekomanser san ses.

Lor zot sime bann maz trouv enn zetwal e zot kriye: "Nou finn trouv so zetwal" Bondie montre so sime. Li kontinye indik nou kot pou trouv li e ki manyer pou trouv li. Seki rod Bondie trouv li. Mem si parfwa nou lintensyon li pa bien kler. Le Psaume invit nou "rod le Senyer tank ki li less nou trouv li." So l'Espri Sin ekler nou, pou nou dekouver l'appel ki Bondie lans nou a traver levenman nou lavi.

Bondie adress nou bann signes. Fer atensyon, pran kont. Bann signe ki Bondie lans nou li pa komplike. Li trouv dan nou lavi toulezour. Dan travay, lor sime, dan ou lakaz, dan ou lakour, dan bann dimoun ki ou zwenn. Pran kont!

"Zot ti arriv dan Zerizalem" malgre bann obstacle, malgre bann deranzman, malgre tou problem. La foi bann maz motiv nou pou rod Bondie avek determinasyon.

Zot perseverans finn gagne rekonpanse. Kan "zot finn rant dan lacaz, zot finn trouv Zezi avek Marie." Zot prostern divan li. Zot manifeste zot lafwa ek zot lamour pou Zezi par zot prezan. Lalimier ekler zot, lazwa ranpli zot leker.

"Zot finn ador Zezi, zot finn offer li lor, la myrh ek lencen". Sa action la invit nou emerveye divan travay Bondie ek bann don ki Bondie offer nou. Nou invite montre nou rekonesans enver Bondie. Nou kapav offer Zezi sak zour bann travay nou lazourne dan nou la priyer personel oubien en fami.

De ti aplikasyon sa Bonn Nouvel la pou nou ki pe viv en l'an 2007?

Nou lavi li kouma enn pelerinaz fraternel, kot nou mars ansam, ver enn mem but, (akomplir nou limanite). Bondie finn vinn partaz nou limanite pou ki nou trouv nou vre dignite. Nou vre dignite se vinn zanfan Bondie.

Nou invite pran konsyans ki avan mem nou ouver nou labous pou koze, l'Espri Sin li pe travay dan leker bann dimoun ki akeyir Zezi. Ceki invit nou get bann differan kiltir avek enn lizie positif me pa naif. Trouv tou kiksoz bon san discernman Kapav amenn nou a enn "tolerans paress." Ceki Bondie appel nou viv, se enn "tolerans creatif" kot toulezour nou apprann kontan nou bann frer ek ser avek enn pli gran determinasyon ek sinserite.

"Nou Bondie se enn Bondie vivan. Ou Bondie Vivan se mem Bondie Vivan pou ou kamarad." Nou invite pa less nou frer ser mars tousel. Sa invit nou kit nou bann prezize, akeyir la misyon kouma enn don l'Espri Sin e angaz nou pou enn kiltir la zistis ek lape.

Au milieu enn lemond ki pe sanze, Bondie invit nou assimil so proze pou ki tou dimounn kapav viv so identite kouma zanfan Bondie. "San so lidentite enn pep perdi so lam, san sanzman li perdi kontac avek lemond dan lekel li form parti." Sak fwa nou pran enn desizyon anou dimann nou kot Bondie ete ladan.

Avan mem ki nou fer bann aktivite, nou misyon se la priyer ek aksyon de gras. Nou bann collaborater Bondie. "Bondie bisin nou lame, nou lipie, nou sourir, nou .... kouma intrument so lamour dan lemond."

Nou invite vinn bann serviter Bondie parski Bondie li mem li finn soizir position himble serviter e finn vinn enn frer himble pou limanite. Nou invite kouma Zezi transmet lazoi pou ki nou frer nou ser gagne envi viv.

Nou tou nou associe dan promes Zezi Kris, Bondie fer nou konn li en Zezi Kris, se enn don l'Espri Sin. La gras Bondie touzour la pou renouveler so plan, pa gagne per pou nou met nou en rout. Ou sakrifis ek ou zefor pou abouti dan enn gran lazwa. Seki rod Bondie trouv li dan Zezi par la gras l'Espri Sin.

retour