p.2foto1

Epifani du Segner

Jésus finn ne akot Bethléem, dan pei Judée, lepok Hérode ti leroi. Ala bann maz sort dan lest, zot vinn ziska Jérusalem, zot dimande : "Akot sa leroi bann Juif ki fek ne? Nou finn trouv so zetoil leve, nou finn vini pou anbras later divan li."

Letan leroi Hérode tann sa, li gagn per, pa zis li, tou Jérusalem gagn per ansam. Hérode fer tou bann sef parmi bann pret vini, ek bann ki konn bien larelizion, li dimann zot ki kote le Mesi bizin ne. Bann la reponn : "Akot Bethléem, dan pei Judée ; ala seki profet finn ekrir : Etoi, Bethléem, dan pei Judée, to napa pli dernie parmi bann lavil la Judée ; akot tomem enn sef pou sorti, limem pou vinn enn berze pou Israël, mo lepep."

Lerla Hérode fer apel bann maz kasietkasiet, pou zot dir li zis zis kan zetoil la finn paret. Apre sa, li fer zot al akot Bethléem, li dir zot : "Al pran linformasion lor sa zanfan la. Kouma zot trouv li, vinn dir moi, lerla mo ousi, mo ava kapav al anbras later divan li." Apre sa bann parol leroi la, zot ale.

Ala zetoil ki zot ti trouve, li reparet divan zot ; li al aret zis zis lao akot zanfan la ti ete. Letan zot trouv zetoil la, zot gagn enn gran lazoi. Zot rant dan lakaz, zot trouv zanfan la ek so mama, Marie. Zot tom azenou, zot anbras la ter divan li. Zot ouver zot boit, zot donn zot kado : lor, lansan ek lamir.

Apre sa, dan enn rev, zot konpran bizin fer tansion : fodre pas ki zot al retourn akot Hérode. Zot pran enn lot sime pou retourn dan zot pei.

Anou aplodi parol ki Bondie pe dir !

Louanz pou toi, Segner Jésus !

Tradiksion : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin matie

(2, 1-12)

retour aller